Inkomsten belasting 2022

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2022              

Voor het verzorgen van uw belastingaangifte 2022 is het van belang dat u de volgende gegevens verzamelt en verstrekt:

1. Persoonlijke gegevens

E-mailadres: ______________________________

Wilt u onze correspondentie voortaan per e-mail ontvangen? Ja/Nee

uw gegevens:                                                                                                                                            eventuele partner/echtgeno(o)t(e):

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

Thuiswonende kinderen:
Voorletters en Naam Geboortedatum BSN

Wij verzoeken u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld:verhuizing/scheiding/samenwonen/uitbreiding gezin) aan ons door te geven.
Dit kan gevolgen hebben voor uw aangifte!

Om te kunnen bepalen of u in het jaar 2018 een fiscaal partner heeft:

Voor gehuwden:
Het hele jaar 2022 gehuwd? Ja/Nee
In 2022 gehuwd? Ja/Nee Zo ja, vanaf:
In 2022 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/Nee Zo ja, vanaf:
Beiden het hele jaar 2022 op hetzelfde adres in Ja/Nee
de Gemeentelijke basisadministratie ingeschreven? Zo nee, welke periode wel:
In 2022 gescheiden? Ja/Nee Zo ja, op:
Verzoek tot scheiding/scheiding van tafel en bed Ja/Nee
ingediend? Zo ja, op:
Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja/Nee
Voor ongehuwden:
Woonde u het hele jaar 2022 samen? Ja/Nee
Beiden het hele jaar 2022 op hetzelfde adres in Ja/Nee
de Gemeentelijke basisadministratie ingeschreven? Zo nee, welke periode wel:
Heeft u een samenlevingsovereenkomst? Ja/Nee Zo ja, van: tot:
Heeft u samen een kind? Ja/Nee Zo ja, geboortedatum:
Heeft u een kind erkend van uw partner? Ja/Nee Zo ja, sinds:
Als partners geregistreerd bij een pensioenfonds? Ja/Nee Zo ja, sinds:
Gezamenlijk eigenaar van een woning die uw Ja/Nee
hoofdverblijf is? Zo ja, sinds:
Op het woonadres een minderjarig kind van één van u beiden Ja/Nee
ingeschreven?
Werd u in het jaar 2021 reeds aangemerkt als fiscaal partner
van elkaar? Ja/Nee

2. Werk en overige inkomsten
Inkomsten van werkgevers, SVB, UWV, (afkoop) pensioenen, (afkoop) lijfrenten, etc.
– Alle jaaropgaven van uw werkgevers en/of uitkeringsinstanties (Let op: sommige ontvangt u slechts digitaal!).

– Indien u met het openbaar vervoer van en naar uw werk reisde:
Kopie openbaarvervoersverklaring
enkele reisafstand:

aantal dagen per week met openbaar vervoer: of reisverklaring werkgever
hoogte vergoeding werkgever per jaar/maand
verstrekken!
reisperiode: van tot

– Een specificatie van alle andere inkomsten en de hiervoor gemaakte kosten.

3. Partneralimentatie

partneralimentatie ontvangen/betaald
bedrag per maand:
ingangsdatum:
gegevens ontvanger (naam, adres, geboortedatum, BSN):

Bij echtscheiding in het jaar 2018: datum scheiding doorgeven. Bij meer dan 6 maanden gehuwd bent u nog fiscaal partner in 2018.

4. Eigen Woning

Let op! Indien er op een lening, aangegaan vanaf 2015 waarop een aflossingsverplichting rust,

onvoldoende aflossing heeft plaatsgevonden gedurende een jaar, dan dient u dit expliciet aan ons te melden.

Indien er tijdelijk twee woningen waren, levert u dan onderstaande informatie voor beide woningen aan.
– Kopie WOZ-beschikking van het jaar 2022 (waardepeildatum 01-01-2021).
– Kopie jaaropgave hypotheekverstrekker met daarop vermeld de betaalde hypotheekrente in 2022 en het restant van de hypotheekschuld per 31-12-2022.
– Indien er in 2022 een lening is afgesloten/verhoogd bij een niet-financiële instelling: – Kopie leningsovereenkomst
– Gegevens van de geldverstrekker
– Bij verhoging van de eigenwoningschuld in 2022: specificatie van uitgaven voor verbetering/onderhoud woning.
– Indien er erfpacht verschuldigd was in 2022, het bewijs van de betaalde erfpachtcanon.
– Wordt de woning aangemerkt als monumentenpand? Ja/nee
– Opgaaf van een eventueel ontvangen rijksbijdrage (subsidie) voor de eigen woning.
– Als er tijdelijk twee woningen zijn: wanneer wordt de nieuwe woning betrokken of wanneer is de vorige woning verlaten?
________________________
– Voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop?
– Kopie van de notarisafrekening bij de aan- of verkoop van de woning.
– Overzicht van de gemaakte kosten voor de aan- of verkoop voor zover niet vermeld op de notarisafrekening.
– Datum overschrijving naar nieuwe adres bij gemeente __________________.
– Is er na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2014 of later) een restschuld ontstaan? Ja/nee
– Heeft u een eigenwoningreserve? Opgave van de stand.___________________
– Informatie over afgewikkelde kapitaal-, spaar- of beleggingsverzekering, kopie opgave van afwikkeling.
– Informatie over ontvangen schenking ivm aankoop woning/verbouwing/aflossing eigenwoningschuld.

5. Overige bezittingen en schulden (box 3)

– Opgaaf saldi van alle bankrekeningen en spaartegoeden (binnen- en buitenland) per 1 januari 2022 van u, uw partner en uw minderjarige kinderen.
– Hoogte vorderingen per 1 januari 2022.
– Opgaaf waarde per 1 januari 2022 van beleggingen en ingehouden dividendbelasting in 2022
– Andere onroerende dan de eigen woning; de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
– Onroerende zaken in buitenland: waarde per 01-01-2022 ______________ land:____________
– Grond van de genoemde onroerende zaak in erfpacht? Zo ja, svp bewijs erfpachtcanon verstrekken.
– Aanwezige contante gelden per 1 januari 2022 indien dit meer bedraagt dan € 500 per persoon ________.
– Opgaaf van saldi van leningen, financieringen en kredieten per 1 januari 2022.
– Kunstvoorwerpen, indien voor 70% gehouden ter belegging.

6. Bijzondere aftrekposten
Medische uitgaven

Specificatie per persoon van alle zelf betaalde kosten wegens ziekte die niet vergoed zijn door de ziektekostenverzekeraar en die buiten het eigen risico vielen (denk o.a. ook aan reiskosten en een op medisch voorschrift gehouden dieet (svp verklaring overleggen)). Brillen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning alsmede medicijnen die niet zijn verstrekt op voorschrift van een arts, komen niet voor aftrek in aanmerking.

Giften

Specificatie van alle aantoonbare betalingen/giften aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en/of een kopie van de notariële akte dan wel schriftelijke overeenkomst voor een periodieke betaling aan een instelling/vereniging.

Ook vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had, is een gift. Overleg hiervan een schriftelijk bewijs!

Studiekosten
Bewijsstukken van studiekosten van uzelf of van uw partner (welke niet vergoed zijn door de werkgever.

Vanaf het studiejaar 2017/2018 kunnen geen kosten meer in aftrek worden gebracht van een studie waarvoor studiefinanciering wordt ontvangen..

7. Kapitaal-, Lijfrente- en Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Kapitaalverzekeringen en lijfrenteverzekeringen zijn soms moeilijk te onderscheiden. Om te voorkomen dat ten onrechte bedragen in aftrek worden gebracht, is het van belang dat wij een kopie van de polis ontvangen!!

Lijfrente- en Kapitaalverzekeringen
– Kopie polis
– De datum waarop de verzekering is afgesloten.
– De waarde opgaaf van de verzekering.
– De betaalde premies lijfrente (betalingsbewijs!)
– Een opgave van uw werkgever of pensioenverzekeraar over de pensioen aangroei (factor A) in 2022.

Let op! Aftrek van premies lijfrente is alleen mogelijk bij een pensioentekort, veroorzaakt door te weinig pensioenopbouw in het betreffende jaar en de 7 voorafgaande jaren. Voor de berekening hiervan dienen wij over de genoemde factor A te beschikken of over reeds gemaakte berekeningen van de jaarruimte en de reserveringsruimte.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De in 2022 betaalde premies en een kopie van de polis(sen).

8. Aanslagen en Toeslagen
– De eventueel reeds ontvangen voorlopige aanslag (of teruggaaf) inkomstenbelasting 2022.
– Kopie van de aangifte over het jaar 2021 (indien niet door ons verzorgd).

– Bij sterk wisselende inkomens, de aanslagen van de jaren 2019 tot en met 2021 (indien niet door ons verzorgd)
– Heeft u reeds toeslagen ontvangen gedurende het jaar 2022?
Zorgtoeslag Ja Nee
Huurtoeslag Ja Nee
Kindgebonden budget Ja Nee
Kinderopvangtoeslag Ja Nee
– Indien u in aanmerking komt voor nog niet ontvangen toeslagen, wilt u dat wij deze dan voor u

aanvragen?______________ (€ 39,35,- incl. btw per aan te vragen toeslagsoort, m.u.v. aanvraag kinderopvangtoeslag; deze aanvraag bedraagt € 39,35,- incl. Btw afzonderlijk).
– Wilt u dat wij de voorlopige teruggaaf voor u aanvragen of aanpassen? ____________ (€ 39.35,- incl. btw)

9. Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Neem contact met ons op indien er in uw geval andere zaken spelen. Doe dit ook als er onduidelijkheden zijn! Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!
Denk bijvoorbeeld aan:
– Het starten van een onderneming.
– Het bezit van meer dan 5% van de aandelen in een B.V..
– Het verhuren van onroerende zaken of het uitlenen van geld aan de onderneming van een familielid of van uw partner.
– Het ontvangen van een erfenis of schenking of het doen van een schenking.
– Echtscheiding gedurende het jaar: Vraag naar de aanvullende checklist.

Ten slotte……

Heeft u de informatie compleet?
Geef deze dan af/stuur deze dan op of bel voor een afspraak: (015) 310 06 22.
Opsturen per e-mail kan ook. Stuurt u de benodigde documenten dan naar: info@uwadministratie.net

Let op!

Wij verzorgen de aangifte(n) zo voordelig mogelijk voor u. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot een foutieve aangifte en kan bovendien kostenverhogend werken. Zorg ervoor dat alle informatie aanwezig is.

10 MACHTIGING

De Ondergetekende:
Naam: ……………………………………………………
Adres: ……………………………………………………
Postcode en woonplaats ……………………………………………………
BSN-nummer ……………………………………………………

Machtigt door ondertekening van dit formulier BBMC ‘de adviseur die uw taal spreekt’
Om namens haar/hem onderstaande aan zijn/haar administratie verbonden werkzaamheden uit te voeren aan de hand van de aangeleverde bescheiden:

– Opstellen en indienen aangifte inkomstenbelasting 2022

Aldus ondertekend: d.d. ……………………………………………………..

Plaats ……………………………………………………….

HANDTEKENING

………………….